Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej

im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie

opracowane na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych edukacja wczesnoszkolna.

 • Od 25 maja 2020 r. będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo–
  wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I -III.
 • Jeżeli będzie taka potrzeba autobus szkolny będzie dowoził dzieci od 1 czerwca.
 • W okresie przejściowym od 25 maja do 1 czerwca rodzice dowożą dziecko samodzielnie.
 • Od 1 czerwca będzie możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.
 • Dziecko przebywa w szkole od godziny 8.00 do 12.30. ( zajęcia dydaktyczne)
 • Zajęcia opiekuńcze na świetlicy mogą trwać do godziny 15.30
 • Rodzic przyprowadza dziecko do szkoły, nie wchodząc na teren budynku. 

Rodzic może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 • Rodzice lub opiekun przyprowadzający/odbierający ucznia do/ze szkoły musi zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Przyprowadzając dziecko do szkoły rodzic wyraża zgodę na badanie temperatury i inne czynności związane z sytuacją epidemiologiczną
 • Używanie maseczki jest konieczne do momentu wejścia do sali lekcyjnej. 

Po zakończeniu zajęć dziecko z powrotem zakłada maseczkę.

 • Dzieci nie będą korzystać z szatni. Kurtkę zabierają ze sobą do klasy.
 • W grupie będzie przebywać do 12 uczniów. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. Grupa uczniów przebywa w jednej sali.
 • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie będzie mniejsza niż 4
  m 2 na 1 osobę.
 • Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 • W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów będzie wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 • Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć
  będą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 • Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
 • Sala lekcyjna będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Przerwy dla swojej grupy organizuje nauczyciel w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwę pod nadzorem nauczyciela.
 • Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
 • W sali gimnastycznej będzie przebywać tylko jedna grupa uczniów
 • Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane.
 • Korzystać z boiska szkolnego będzie tylko jedna grupa, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 • Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 • Aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami będą ograniczone. ( gry i zabawy zespołowe)
 • Zapewniamy taką organizację pracy, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 • Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły.
 • Zajęcia świetlicowe będą organizowane dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 • Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m 2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły będą zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej będą ograniczać kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Przebywanie osób z zewnątrz w placówce będzie ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 • Szybka komunikacja z rodzicami/opiekunami ucznia będzie telefoniczna. W przypadku zmiany numeru telefonu proszę o podanie aktualnego.
 • Jeżeli dziecko będzie przejawiać niepokojące objawy choroby będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun i SANEPID w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 • Przy wejściu głównym będą umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

 • Położenie szkoły • lipiec 2024

  pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
Go to Top