Rzecznik Praw Ucznia

2023/2024

W latach 2022/2024 Rzecznikiem Praw Ucznia jest Pani Ewa Rutkowska.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ Z PRAWAMI DZIECKA.

20 listopada 2023 roku w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień z Prawami Dziecka.
W ramach tej uroczystości:

 • Uczniowie ubrali  koszulki w kolorach : niebieski, biały , żółty, czerwony, czarny, jednocząc się w ten sposób ze wszystkimi dziećmi na całym świecie.
 • Została zaprezentowana gazetka o prawach dziecka
 • Uczniowie  wszystkich klas wykonali prace plastyczne  o tematyce ” Mam prawo do…” .
 • Wszystkie prace  dzieci zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.
 • W sali gimnastycznej odbyło się spotkanie całej społeczności szkolnej, podczas którego wspólnie, trzymając się za dłonie zaśpiewana została piosenka o prawach dziecka.

Rzecznik Praw Ucznia
Ewa Rutkowska

 

2021/2022

W latach 2020/2022 Rzecznikiem Praw Ucznia jest Pani Bożena Rachubińska.

Dyżur

środa 11.30 – 12.00

w sali 10

mail: b_rachubinska@pacyna.mazowsze.pl

PLAN PRACY RZECZNIKA PRAW UCZNIA:

 1. Rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów, mediacja miedzy stronami konfliktu, doradzanie w sytuacjach konfliktowych.
 2. Podejmowanie współpracy z Samorządem Uczniowskim (SU), wychowawcami, nauczycielami, specjalistami, Dyrektorem Szkoły w przypadku wystąpienia sporu, interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia i udzielanie pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 3. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole, zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli- akcja z okazji Ogólnopolskiego Dnia z Prawami Dziecka, dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole.
 4. Składanie:
 • Dyrektorowi Szkoły informacji o podjętych działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu,
 • Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności na koniec każdego semestru,
 • Informowanie stron konfliktu o podjętych działaniach.
 1. Inicjatywy wynikające z  potrzeb uczniów.

 

W roku szkolnym 2021/2022 z  okazji  Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka  Rzecznik Praw Dziecka- p. Mikołaj Pawlak ogłosił konkurs na  prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.  3 uczniów z naszej Szkoły wzięło udział w tym konkursie. Antoni Szczepański z klasy V  został laureatem Konkursu Rzecznika Praw Dziecka w kategorii klas V-VIII szkoły podstawowej.

Gratulujemy!

https://brpd.gov.pl/2022/01/10/juz-sa-wyniki-konkursu-plastycznego-rzecznika-praw-dziecka/

Rok szkolny 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 Rzecznik Praw Ucznia skupił się w swoich działaniach na  prawie do informacji i sprawiedliwej oceny. Debatę na temat prawa do sprawiedliwej oceny  podporządkowano tematowi ściągania w nauczaniu zdalnym. Przeprowadzono ją 18.06.2021r.

Rok szkolny 2019/2020

W latach 2019/2020 Rzecznikiem Praw Ucznia jest Pan Jacek Studziński.

W dniach 1 – 4 października 2019 roku zostało przeprowadzone ogólnoszkolne badanie, którego celem było sprawdzenie przestrzegania zapisów Statutu Szkoły dotyczących informowania uczniów o przedmiotowych zasadach oceniania i ocenie zachowania.

Z analizy ankiet wynika, że wszyscy nauczyciele zapoznali uczniów z obowiązującymi zasadami oceniania.

W listopadzie przeprowadzono w klasach IV – VIII rozmowy z uczniami na temat przestrzegania zapisów Statutu Szkoły dotyczących terminów zapowiadania, przeprowadzania, sprawdzania i oceniania sprawdzianów. Szczególną uwagę zwrócono na przekazywanie informacji zwrotnej.

Nauczyciele przestrzegają zapisów Statutu Szkoły dotyczących terminów i zasad przeprowadzania sprawdzianu. Większość nauczycieli, w różnych formach, przekazuje informacje zwrotną. Z wynikami zostali zapoznani nauczyciele. Koleje badanie odbędzie się w drugim semestrze.

20 listopada 2019 r. – Dzień z Prawami Dziecka pod hasłem „Dla każdego dziecka, dzieciństwo”

W tym roku obchodzimy więc 30 lecie utworzenia Konwencji o prawach dziecka. Nasza szkoła wzięła udział w tej akcji UNICEF. Uczniowie założyli niebieskie koszulki, w klasach zostały przeprowadzone zajęcia wg scenariuszy UNICEF, dzieci i młodzież oglądały film „Nie daj się”, prezentacje multimedialne dotyczące praw dzieci i działalności UNICEF, najmłodsi wykonali prace plastyczne m.in. „Mam prawo” i „Wymarzony świat dziecka w przyszłości” oraz pisały listy do superbohatera, aby pomagał rówieśnikom na całym świecie.
Z okazji Dnia Dziecka, w ramach zajęć zdalnych, zostały przypomniane prawa dziecka.

Uczniowie wykonywali prace plastyczne, przedstawiające różne prawa. Oto kilka z nich.

W dniach 16 – 22 czerwca została przeprowadzona ankieta zdalna dotycząca zdalnego nauczania. Odpowiedzi na pytania udzieliło 76 uczniów klas IV – VI. Oto wnioski z ankiety.

 • Większość uczniów ocenia nauczanie zdalne i kontakt z nauczycielami dobrze i bardzo dobrze.
 • Nie wszyscy uczniowie otrzymywali na bieżąco informacje dotyczące zdalnego nauczania.
 • Nauczyciele korzystali z różnorodnych form i metod pracy.
 • Uczniowie mieli problemy ze zrozumieniem trudnych treści i często musieli korzystać z pomocy rodziców.

Dziękuję wszystkim za kolejny rok pracy i życzę spokojnych zdrowych wakacji. Jacek Studziński

Rok szkolny 2018/2019

W dniach 8 i 9 stycznia przeprowadzono ankietę dotyczącą zapisów Statutu związanych z ocenianiem. Wnioski są następujące.

 • Zapis „dwa dni przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej” w Statucie jest różnie interpretowane przez uczniów i nauczycieli.
 • Wszystkie oceny zostały wystawione w terminie.
 • Trzech uczniów nie znało ocen semestralnych. Było to związane z nieobecnością w dniu, w którym oceny zostały wystawione.

Rekomendacje:

 • Uściślić zapis w Statucie dotyczący terminu wystawiania ocen semestralnych i końcowych.

 Autor: J. Studziński

W dniach od 20 listopada do 10 grudnia w naszej szkole był prowadzony cykl działań związanych z Dniem Praw Dziecka. Uczniowie klasy VI w krótkiej audycji przez radiowęzeł przypomnieli wszystkie prawa oraz historię i ideę Dnia Praw Dziecka.

Uczniowie klas IV – VIII i III gimnazjum przygotowali prace plastyczne prezentujące prawa dziecka. 10 grudnia najlepsze prace zostały zaprezentowane na szkolnej gazetce.

Autor: J. Studziński

Drodzy Uczniowie!

Pragnę serdecznie podziękować za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście wybierając mnie na Rzecznika Praw Ucznia. Jest to dla mnie wielkim zaszczyt i wyzwanie. Obiecuję, że będę stał na straży poszanowania i przestrzegania praw i obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły, WZO i Konwencji o prawach dziecka. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby uzyskać pomoc w rozwiązaniu „dużych” i „małych” problemów szkolnych.

Jacek Studziński

ZADANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA
INFORMACJA DLA UCZNIÓW

Zadania i funkcje Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,

 • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli,

 • Egzekwowanie i przestrzeganie zapisów dotyczących uczniów,

 • Ewaluacja i proponowanie ewentualnych zmian przepisów dotyczących uczniów,

 • Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika:

 • Załatwianie indywidualnych skarg,

 • Sporządzanie raportów dotyczących respektowania praw ucznia w szkole,

 • Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw.

 • Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem),

 • Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym,

 • Rzecznik Praw Ucznia nie wyręcza w obowiązkach wychowawców,

 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów,

 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

O czym uczeń wiedzieć powinien:

 • Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

 • Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.

 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.

 • Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.

 • Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

PLAN DZIAŁAŃ SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W PACYNIE

L.p. Zadania do realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
1 Omówienie aktów prawnych związanych z prawami i obowiązkami ucznia – Statut Szkoły, WSO, regulaminy.

Sprawdzenie w formie ankiety przestrzegania zapisów dotyczących zapoznania uczniów ze statutem i WSO

– Rzecznik Praw Ucznia – wychowawcy – nauczyciele poszczególnych przedmiotów Wrzesień
2 Nawiązanie współpracy z Samorządem Uczniowskim – Rzecznik Praw Ucznia – opiekun S.U. Październik
3 Wyeksponowanie w widocznym miejscu aktów prawnych dotyczących praw ucznia – Rzecznik Praw Ucznia Październik

Listopad

4 Organizacja dyżurów Rzecznika Praw Dziecka – Rzecznik Praw Ucznia Cały rok
5 Organizacja imprezy związanej z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka – Rzecznik Praw Ucznia Listopad
6 Przeprowadzenie ankiety dotyczącej przestrzegania zapisów Statutu dotyczących oceniania – Rzecznik Praw Ucznia Styczeń
7 Sporządzenie raportu z działalności rzecznika – Rzecznik Praw Ucznia luty
8 Przygotowanie i opracowanie ankiety na temat przestrzegania praw ucznia w szkole wśród uczniów – Rzecznik Praw Ucznia marzec
9 Konkurs „ Mamy prawo żyć godnie ” – Rzecznik Praw Ucznia kwiecień
10 Prowadzenie zakładki Rzecznika Praw Ucznia na stronie internetowej szkoły – Rzecznik Praw Ucznia cały rok
11 Przeprowadzenie ankiety dotyczącej przestrzegania zapisów Statutu dotyczących oceniania. – Rzecznik Praw Ucznia Czerwiec
12 Podsumowanie pracy Rzecznika Praw Ucznia – Rzecznik Praw Ucznia czerwiec

 

Rok szkolny 2016/2017

W latach 2016/2018 Rzecznikiem Praw Ucznia jest Pani Aleksandra Orzechowska

21 listopada 2016 roku obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień z Prawami Ucznia.

 

Rok szkolny 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012  Rzecznikiem Praw Ucznia została pani Mariola Studzińska. Gratulujemy!

Pacyna, 12.09.2011r.

Drodzy Uczniowie!

Przede wszystkim pragnę podziękować Tym wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i wybrali Rzecznikiem Praw Ucznia.

Jest to dla mnie wyróżnienie i dowód na to, że moja praca ma sens. Reprezentować Was i Waszych interesów będę szczególnie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, które pojawią się między Wami uczniami, uczniami a nauczycielem (nauczycielami). Jeżeli pojawią się problemy w Waszym szkolnym życiu, postaram się je pomóc rozwiązać.

Pamiętajcie jednak, że oprócz praw macie obowiązki i nikt nie zwolni Was ze znajomości Statutu Szkoły i WSO.

Mariola Studzińska

rzecznik/status rzecznika praw ucznia .doc”

Rzecznik Praw Ucznia w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków na rok szkolny 2011/2012 działa na podstawie

Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka.

Prawa i obowiązki Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:

 • egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów (prawa do bezpiecznej nauki, prawa do życia
  bez przemocy i poniżania, prawa do swobodnej i kulturalnej wypowiedzi, prawa do rzetelnej informacji),
 • udzielanie pomocy osobom proszącym o interwencję w zakresie naruszania praw ucznia,
 • gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania praw ucznia,
 • uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników Szkoły,
 • informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
 • uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Każdy uczeń, który ma problem z nieprzestrzeganiem jego praw przez dowolny podmiot w szkole lub problem natury osobistej, może zwrócić się bezpośrednio do Rzecznika z przekonaniem, że jego autorytet i godność nie zostaną urażone. Dotyczy to również drugiej strony konfliktu.

Tryb postępowania w kwestiach spornych UCZEŃ – UCZEŃ:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 • skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego lub psychologa w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
 • w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych NAUCZYCIEL – UCZEŃ:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami,
 • zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
 • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Zadania Rzecznika Praw Ucznia:

 • zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli,
 • współpraca z pedagogiem szkolnym,
 • składanie  dyrektorowi szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu,
 • składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdań ze swojej działalności na koniec każdego semestru,
 • informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 • Położenie szkoły • lipiec 2024

  pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
Go to Top