Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie w okresie pandemii

Organizacja zajęć w szkole:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w innym miejscu.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo dezynfekować ręce zgodnie z instrukcją użycia środka dezynfekującego.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcję rąk).
 • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Rodzice są zobowiązani do podania aktualnych nr telefonów, w celu umożliwiającym szybki kontakt w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka.
 • Szkoła posiada termometr bezdotykowy lub tradycyjny, którym może być zmierzona temperatura osobie z objawami chorobowymi. Po każdym użyciu konieczna jest dezynfekcja.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • W czasie dojazdu do szkoły autobusem, obowiązują ogólne przepisy GIS tj. konieczność użycia środków ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice). Mogą być one zdjęte dopiero w momencie dotarcia do klasy w której będą odbywać się zajęcia.
 • Pozostali uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach (przyłbicach). Mogą być one zdjęte dopiero w momencie dotarcia do klasy w której będą odbywać się zajęcia.
 • Do odwołania wprowadza się rozdział szatni dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i uczniów klas IV – VIII. Uczniowie z klas I-III pozostawiają ubrania przy swoich klasach na odrębnych wieszakach.
 • Uczniowie mają zajęcia w jednej klasie. Przechodzenie do innej klasy jest dopuszczalne tylko ze względu na specyfikę zajęć edukacyjnych np. wychowanie fizyczne, informatyka itp. W miarę możliwości należy rozsunąć stoliki w klasie na bezpieczną odległość. Dotyczy również stolika nauczyciela.
 • Uczniowie i nauczyciele podczas zajęć w klasie nie muszą mieć założonych maseczek, przyłbic, rękawiczek ochronnych. Jest to jednak dopuszczalne.
 • W czasie przerw, jeżeli uczniowie są przy swojej sali lekcyjnej, również nie muszą mieć założonych środków ochronnych. Jednak przemieszczanie się do toalety, na zajęcia wychowania fizycznego, obiad itp. powoduje konieczność użycia maseczki czy przyłbicy.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce lub je zdezynfekować), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. Korytarze szkolne będą myte detergentem lub dezynfekowane dwa razy w ciągu jednego dnia.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych i podlegają rygorom sanitarnym obowiązującym w szkole.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum.
 • W bibliotece szkolnej może przebywać jedna osoba (uczeń). Książki podaje nauczyciel biblioteki. Uczeń, który oddaje wypożyczoną książkę, kładzie ją w wyznaczonym miejscu, gdzie powinna być co najmniej 2 dni (kwarantanna).
 • Decyzje związane z funkcjonowaniem szkoły a nieujęte w regulaminie podejmuje dyrektor.
 • Regulamin obowiązuje do odwołania.

 

Załącznik: Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie  w okresie pandemii – format MS Word *.docx.

 

 • Położenie szkoły • lipiec 2024

  pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
Go to Top